Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.05.2021.

Rekisterinpitäjä

SSA Rakennus Oy
Y-tunnus: 2551984-5
Äyritie 8A, 01510 Vantaa
Gate8 Business Park, Alto -talo, 6. kerros

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Elisa Kilpeläinen
elisa.kilpelainen@ssa.fi
044 77 44234

Rekisterin nimi

SSA Rakennus Oy:n asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käyttötarkoitus on SSA Rakennus Oy:n ja asiakkaiden asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi (perustaa pysyvä asiakassuhde rekisterinpitäjän ja rekisteriin merkittyjen henkilöiden välille). Lisäksi tietoja voidaan käyttää SSA Rakennus Oy:n markkinointiin. Tietoja voidaan käyttää myös SSA Rakennuksen liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen sekä kehittämiseen. Keräämme tietoa myös verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot

Yrityksessä rajoitetaan tiedon kerääminen ja käsitteleminen vain tarpeellisiin tietoihin. Tarpeeton ja vanhentunut tieto poistetaan. Yrityksessä ei käsitellä henkilöiden arkaluontoisia tietoja. Yrityksessä henkilötietojen käsittelyyn ei kohdistu todennäköistä korkeaa riskiä, joten yrityksessä ei laadita tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Tietoja voidaan saada SSA Rakennuksen verkkosivujen kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattisen päätöksentekoon.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Lisäksi tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterien käyttöoikeudet ovat vain henkilöillä, joiden työnkuvaan rekisterin käyttäminen kuuluu. Jokaisella käyttöoikeudellisella henkilöllä on oma käyttäjätunnus ja salasana palveluun, jossa rekistereitä säilytetään. Tallennettuja tietoja, rekisterien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).